EMDR Slovensko je národná EMDR spoločnosť združujúca EMDR terapeutov, supervízorov a trénerov, ako aj odborníkov (terapeutov, psychológov, psychiatrov ai.), ktorí sa zaujímajú o terapiu EMDR.

 

Čo je EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing; slov. Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov) je psychoterapeutická metóda a prístup zacielený na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí.

EMDR vytvorila psychologička a výskumníčka Dr. Francine Shapiro, PhD. v Palo Alto, USA v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia.

EMDR predstavuje komplexnú a inovatívnu psychoterapeutickú liečbu. Vo svojich štandardizovaných postupoch kombinuje prvky rôznych psychoterapeutických prístupov s očnými pohybmi alebo inými formami bilaterálnej stimulácie (dotykové alebo sluchové podnety) tak, aby s maximálnou efektivitou pomáhali spracovať rôzne traumatické a stresujúce skúsenosti.

Komu EMDR pomáha

EMDR pomohlo viac ako miliónu ľudí na celom svete, ktorí trpeli napríklad následkami autonehôd, prírodných katastrof, sexuálneho násilia, vojnových zážitkov, vážnych zdravotných alebo osobných strát. Je tiež efektívne pri liečbe trémy, fóbií (ktoré vznikli na základe negatívnych skúseností), zníženého sebavedomia.

Terapia EMDR je vedecky overená a odporúčaná mnohými medzinárodnými a národnými organizáciami (napr. Svetovou zdravotníckou organizáciou, 2013) pre liečbu posttraumatickej stresovej poruchy.

Ako EMDR funguje

Za normálnych okolností človek stresujúce skúsenosti spracuje spontánne. Ak je však trauma príliš zaplavujúca, prípadne sa opakuje, prirodzená schopnosť spracovať udalosti je preťažená a môže prestať fungovať. Tak sa zablokuje proces samoliečenia a zotavenia a spomienky zostávajú nespracované. V tejto „surovej“ podobe sú uložené v nervovej sústave a spôsobujú mnohé psychické i somatické ťažkosti. Typické je napríklad opakované vynáranie sa veľmi živých spomienok, akoby sa udalosť diala znovu tu a teraz.

EMDR využíva prirodzenú liečivú schopnosť nervovej sústavy a umožňuje súčasné liečenie psychických aj telesných zranení. Úlohou EMDR terapie je pomôcť odstraňovať prekážky, ktoré bránia spontánnemu zotaveniu. Vďaka tomu môže byť liečba pomocou EMDR pomerne rýchla. Množstvo sedení potrebných pre liečbu sa však môže výrazne líšiť v závislosti od závažnosti traumatizácie a zdrojov každého človeka.

Zdroj: voľne podľa www.emdr-europe.org