EMDR Slovensko

EMDR Slovensko je členskou oragnizáciou Európskej spoločnosti pre EMDR (EMDR Europe Association). Členovia EMDR Slovensko môžu získať po absolvovaní primeraného vzdelávania certifikáty (EMDR terapeut/ EMDR Practitioner) platné v celej Európe.

Zároveň je organizáciou, ktorá v spolupráci s EMDR Europe dohliada na štandardy pre vzdelávanie v EMDR terapii a združuje EMDR terapeutov, supervízorov a trénerov na Slovensku. Každý certifikovaný EMDR terapeut, supervízor, tréner musí byť členom národnej alebo medzinárodnej EMDR spoločnosti. Tieto spoločnosti sú v spolupráci s EMDR Europe zodpovedné za akreditáciu a reakreditáciu EMDR terapeutov.

EMDR Europe je zastrešujúcou organizáciou, ktorej členmi sú národné EMDR spoločnosti.

 

EMDR Slovensko sa riadi rovnakými etickými štandardmi ako všetky členské asociácie EMDREA.