EMDR Slovensko
Stanovy

Článok 1.
Základné ustanovenia.

 1. Združenie má názov EMDR Slovensko. V zahraničnom styku bude používať názov EMDR Slovakia.
 2. Sídli na adrese Hodžova 49, 911 01, Trenčín.
 3. Združenie je právnickou osobou. Jeho právne pomery sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov a týmito stanovami.
 4. Združenie je nepolitickým a neziskovým profesijným združením fyzických a právnických osôb.
 5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2.
Ciele a činnosť

 1. Cieľom združenia je zvýšenie úrovne starostlivosti o duševné zdravie. Prakticky ide o podporu výskumu a výkonu psychoterapeutickej praxe v metóde Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - Spracovávanie traumatických zážitkov pomocou očných pohybov.
 2. Združenie realizuje svoje ciele prostredníctvom týchto činností:
  1. Vypracovanie, stanovenie a šírenie vysokých štandardov odbornosti vo vzdelávaní, používaní a výskume metódy EMDR.
  2. Kontrola kvality a etiky vykonávania psychoterapeutickej praxe metódy EMDR v súlade so štandardami Európskej Asociácie EMDR.
  3. Plánovanie, podpora a koordinácia výcvikov v EMDR.
  4. Podpora vedecko-výskumných činností v oblasti EMDR.
  5. Zdieľanie informácií o vedecko-výskumných prácach a odborných podujatiach.
  6. Podpora publikačnej činnosti o duševnom zdraví a EMDR.
  7. Spolupráca s ostatnými EMDR organizáciami v Európe a vo svete. EMDR Slovensko je ako jediná národná organizácia členom Európskej Asociácie EMDR - EMDR Europe.

Článok 3
Členstvo

 1. Existujú rôzne formy členstva:
  1. Riadny člen
  2. Mimoriadny člen
  3. Čestný člen
  4. Podporujúci člen
 2. Riadnymi členmi môžu byť len
  1. Osoby s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním.
  2. Osoby, ktoré úspešne absolvovali EMDR výcvik, ktorý bol akreditovaný Európskou Asociáciou EMDR - EMDR Europe (minimum je EMDR Level II).
 3. Mimoriadnymi členmi môžu byť osoby, ktoré sú účastníkmi prebiehajúceho výcviku v EMDR, ktorý bol akreditovaný Európskou Asociáciou EMDR - EMDR Europe.
 4. Čestným členom sa môže stať osoba (fyzická aj právnická) rozhodnutím Správnej rady. Čestní členovia neplatia členské poplatky.
 5. Podporujúcim členom môžu byť osoby (fyzické aj právnické), ktoré ideovo alebo materiálne podporujú ciele združenia.
 6. O prijatí za člena rozhoduje Správna rada na základe písomnej žiadosti.
 7. Iba riadni členovia majú volebné a hlasovacie právo.

Článok 4
Ukončenie členstva

Členstvo môže byť ukončené smrťou (pri právnickej osobe jej rozpustením), dobrovoľným vystúpením alebo vylúčením.

 1. Dobrovoľné vystúpenie oznámi osoba Správnej rade písomne.
 2. O vylúčení rozhoduje Správna rada na základe hrubého porušenia členských povinností a na základe neetického správania. Rozhodnutie doručí členovi písomne.
 3. Správna rada môže rozhodnúť o vylúčení člena za neplatenie členských poplatkov vtedy, ak napriek 2 písomným upozorneniam v odstupe 2 mesiacov nezaplatí členský poplatok do 6 mesiacov od posledného upozornenia.
 4. O vylúčení riadneho člena so statusom Supervízor alebo Tréner rozhoduje na podnet Správnej rady Valné zhromaždenie. Medzi podnetom na vylúčenie a Valným zhromaždením je lehota 2 mesiace, počas ktorej Správna rada realizuje rozhovor s členom za účelom objasnenia situácie.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

 1. Členovia majú právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach združenia.
 2. Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia.
 3. Členovia majú právo podávať návrhy, podnety, žiadosti a sťažnosti orgánom združenia.
 4. Členovia majú právo byť informovaní o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.
 5. Členovia majú prístup k časopisu EMDR Journal, ktorý je vydávaný Európskou Asociáciou EMDR - EMDR Europe.
 6. EMDR Terapeuti (v medzinárodnom používaní „EMDR Practitioner“) a EMDR Supervízori (v medzinárodnom používaní „EMDR Consultant“) sú uvedení v zozname terapeutov združenia. Tento je pravidelne zverejňovaný v médiách združenia (webstránka, prípadne časopis).
 7. Členovia sú povinní dodržiavať uznesenia orgánov a stanovy združenia.
 8. Členovia sú povinní do 31. 3. kalendárneho roku zaplatiť členský poplatok, ktorého výška bola odsúhlasená na Valnom zhromaždení.

Článok 6
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Správna rada
 3. Certifikačná rada
 4. Dozorná rada

1. Valné zhromaždenie

 1. je najvyšším orgánom združenia.
 2. Právo zúčastniť sa ho majú všetci členovia.
 3. Prerokúva a schvaľuje návrhy na zmenu stanov, zásady hospodárenia, výšku členských príspevkov, hodnotí činnosť združenia, stanovuje hlavné úlohy, volí členov Správnej a Dozornej rady, rozhoduje o rozpustení združenia.
 4. Zvoláva ho správna rada alebo prezident minimálne 1 krát za 2 roky, mimoriadne na základe rozhodnutia správnej rady alebo na žiadosť jednej pätiny členov. O termíne a mieste konania sú členovia upovedomení minimálne mesiac pred termínom mailom alebo faxom alebo poštou.
 5. Je schopné uznášať sa, ak je prítomná tretina členov. Ak tento počet nie je dosiahnutý, po 30 minútach je zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Rozhodnutie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 6. Voľby do orgánov združenia môžu byť tajné, ak to žiada nadpolovičná väčšina prítomných členov.

2. Správna rada

 1. je najvyšším orgánom združenia medzi konaním valného zhromaždenia.
 2. Volí a odvoláva prezidenta a viceprezidenta.
 3. Počet členov správnej rady je minimálne 3.
 4. Schvaľuje rozpočet združenia na bežný rok, použitie finančných prostriedkov na jednotlivé projekty, schvaľuje čerpanie rozpočtu za jednotlivé roky, rozhoduje o prijatí a vylúčení členov.
 5. Schvaľuje zmluvy s finančnými dopadmi s tretími osobami.
 6. Schvaľuje spoluprácu s inými osobami a organizáciami.
 7. Pripravuje Valné zhromaždenie.
 8. Informuje členov združenia o svojej činnosti.
 9. Správnu radu zvoláva prezident združenia.
 10. Správna rada je uznášaniaschopná, ak boli všetci jej členovia pozvaní a prítomná je nadpolovičná väčšina.
 11. Rozhodnutie je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov, v nerozhodnom prípade rozhoduje hlas prezidenta.
 12. Funkčné obdobie členov Správnej rady je 4 roky. Opätovná voľba je možná.

3. Certifikačná rada

 1. pozostáva minimálne z 3 členov, ktorí majú minimálne status „EMDR Supervízor“ (EMDR Consultant).
 2. Jej členov volí Správna rada.
 3. Stanovuje výcvikové a terapeutické požiadavky v nadväznosti na odporúčania medzinárodných profesijných združení (EMDR European Association - EMDR Europe a EMDR International Association - EMDRIA) pre výcvik v EMDR.
 4. Na základe splnených požiadaviek na EMDR výcvik odporúča absolventov výcvikov k udeleniu príslušných certifikátov.
 5. Udržuje kontakt a odbornú výmenu s európskymi a medzinárodnými organizáciami EMDR (EMDR Europe, EMDRIA).

4. Dozorná rada

 1. Valné zhromaždenie volí z riadnych členov vždy na 4 roky 2 členov Dozornej rady. Opätovná voľba členov je možná.
 2. úlohou dozornej rady je kontrolovať koncom každého hospodárskeho roku hospodárenie združenia a vystavovať správu o hospodárení pre Valné zhromaždenie.
 3. výsledok kontroly je zaznamenaný v dokumentácii združenia a podpisujú ho obaja členovia Dozornej rady.

Článok 7
Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom je prezident združenia, počas jeho neprítomnosti ho zastupuje viceprezident združenia.

Článok 7
Hospodárenie združenia

 1. Združenie samostatne hospodári s vlastným a zvereným majetkom.
 2. Prostriedky združenia možno použiť len na realizáciu cieľov združenia.
 3. Združenie hospodári len na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje a schvaľuje Správna rada.
 4. Dokumenty finančného charakteru vždy podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident.
 5. Prostriedky na realizáciu svojho cieľa a zabezpečenie svojej činnosti bude združenie získavať najmä z týchto zdrojov:
  1. členské poplatky,
  2. dary právnických a fyzických osôb,
  3. z príjmov z odborných akcií a publikačnej činnosti združenia,
  4. z dotácií, grantov, prípadne subvencií poskytnutých štátom.

Článok 8
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje Valné zhromaždenie.
 2. Ak združenie zaniká rozpustením, Správna rada ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi, alebo sa použije na verejno-prospešné a charitatívno-humanitárne účely.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením a registráciou združenia Ministerstvom vnútra SR.