Členstvo

Členstvo v EMDR Slovensko upravujú stanovy.

Členom EMDR Slovensko sa môže stať odborník, ktorý sa zaujíma o EMDR terapiu. O prijatí za člena rozhoduje správna rada.

Pre certifikovaných EMDR terapeutov, supervízorov a trénerov je členstvo v národnej EMDR spoločnosti povinné.

Ročný členský poplatok je 15 Eur a jeho súčasťou je platba pre EMDR Europe (5 Eur/člen).

Ak sa chcete stať členom EMDR Slovensko, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese.

Členovia EMDR Slovensko si môžu uplatniť znížené účastnícke poplatky na niektorých podujatiach poriadaných Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE).